Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 ( for english see below)

Algemene Voorwaarden van Cakeworks Studio , gevestigd te Haarlem Versie geldig vanaf 1 oktober 2012. 

Cakeworks Studio, hierna te noemen CWS. 

Definities 

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Cakeworks Studio , statutair gevestigd te Haarlem, Korte Begijnestraat 31, 2011 HC. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 61977136 . BTW id nr. 

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot vervaardigen van een bruidstaart, gelegenheidstaart of workshop , cursussen of in wiens naam CWS een opdracht maakt,of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 

Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door CWS te leveren opdracht. 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen van CWS. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CWS ( http://www.cakeworks.nl).Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling/reservering geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CWS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CWS erkend.  

1.4 CWS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2.Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax) een aanbod van CWS aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van CWS schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst. 

2.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.3 Indien CWS de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Aanvragen specifieke ingredienten, etageres etc. 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

2.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CWS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CWS anders aangeeft. 

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht CWS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

2.8 CWS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van CWS, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van 

ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. CWS is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen 

2.9 CWS zal bij onvoorziene omstandigheden waar CWS de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega patissier , of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen opdrachtgever en dienstverlener. 

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 9% BTW.( laag tarief) Tenzij uitdrukkelijk aangegeven (21% BTW , hoog tarief) 

4 Betaling 

4.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst voor het maken van patisserie vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van € 300,00 van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en CWS anders is overeengekomen. In geval de opdracht binnen 6 weken plaatsvind wordt het totale bedrag gefactureerd De opdrachtgever ontvangt ca. 1 maand voor de bruiloft/het event een tweede factuur voor het restant. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

4.2 Indien het restantbedrag niet uiterlijk twee weken voor het huwelijk  op rekening van CWS staat bijgeschreven kan er niet tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. 

Ingeval van workshops & Cursussen voor particulieren en bedrijven : Bij opdracht dient het totaalbedrag te worden overgemaakt. 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CWS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CWS.CWS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 CWS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 CWS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6 Promotiemateriaal 

6.1 Opdrachtgever geeft CWS toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto\’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. 

6.2 CWS kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. 

6.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van CWS 

7.Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van CWS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

8. Overmacht 

8.1 CWS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CWS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3 CWS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CWS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

8.4 Indien CWS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Eigendom van alle door CWS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CWS zolang de afnemer de vorderingen van CWS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CWS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 10.2 De door 

CWS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CWS of een door CWS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CWS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan z12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CWS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

10.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CWS. 

11 – Onderzoek, klachten en reclames 

11.1 Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CWS te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de CWS ingediende facturen, tijdig te voldoen. 

11.2 CWS dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. 

11.3 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient 

door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

12 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

12.1 CWS heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. 

CWS heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 

12.2 Indien de veiligheid onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is CWS gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft CWS recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CWS zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

12.4 CWS is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst CWS ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 

ove reenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft. 

12.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CWS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CWS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

12.6 CWS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

12.7 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door CWS Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen :Tot en met veertien dagen voor de datum van levering is gehele afzegging niet meer mogelijk. Wordt er, om wat voor reden dan ook, toch afgezegd, dan brengen wij het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening.
Vanaf vijftien dagen tot 30 dagen voor de leveringsdatum wordt 75% in rekening gebracht.
Van een maand tot twee maanden voor de leveringsdatum geldt 50%. Vanaf twee maanden voor aanvang tot zeven dagen na het plaatsen van een bestelling wordt de aanbetaling in rekening gebracht. Tot zeven dagen na het plaatsen van een definitieve order mag de bestelling kosteloos worden geannuleerd. (Dit geldt alleen als de datum waarvoor is besteld buiten de zeven-dagen-termijn valt.) 

. 

12.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CWS, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

13. Extra punten 

13.1 CWS is zich bewust van de privacy van de koper en zal ten alle tijden discreet omgaan met informatie betreffende aankopen. 

13.2 Hygiëne staat hoog in het vaandel bij CWS en zal ten alle tijden uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd. 

13.3 Cakeworks Studio kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

door beschadigingen of misstanden, ontstaan tijdens vervoer door de klant zelf zoals temperatuur of vallen. 

__________________________________________________________________ 

 ENGLISH

Terms and Conditions 

General Terms and Conditions of Cakeworks Studio, located in Haarlem.

Version valid from October 1, 2018.

Cakeworks Studio, hereinafter referred to as CWS.

Definitions

User: The user of the general terms and conditions is understood to be Cakeworks Studio, with its registered office in Haarlem, Korte Begijnestraat 31, 2011 HC. Registered in the trade register under Chamber of Commerce number 61977136. VAT nr. NL193859889b02.

Client: Client is understood to mean the person who has given the assignment to manufacture a wedding cake, occasion cake or workshop, courses or in whose name CWS makes an assignment, or makes a reservation for this. Until an agreement has been concluded, the client is also referred to as the applicant.

Supplier: The supplier is understood to mean the person who, in the course of his / her business, offers / delivers goods and / or services of an order to be delivered by CWS. 

1. General

1.1 These terms and conditions apply to all deliveries and offers from CWS. The conditions are accessible to everyone and included on the CWS website (www.cakeworks.nl). We will send you a written copy on request.

1.2 By placing an order / reservation you indicate that you agree with the delivery and payment conditions. CWS reserves the right to change its delivery and / or payment conditions after the expiry of the term.

 1.3 Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not recognized by CWS.

1.4 CWS guarantees that the delivered product meets the agreement and meets the specifications stated in the offer.

2. Conclusion and content of the agreement 

2.1 An agreement is concluded when the client accepts an offer from CWS verbally (or by telephone) or in writing (or by fax). The client receives a written confirmation of the agreement from CWS.

2.2 The first quotation issued is mutually free of obligation, no rights can be derived from printing, typing errors and typographical errors as well as from mutilated quotations.

2.3 If CWS has received the assignment and has started the execution and / or adjustment of a quotation, without an agreement to be concluded, the applicant owes all costs in preparation. Request specific ingredients, storeys, etc.

2.4 All periods mentioned on the website are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.

2.5 If the acceptance deviates (on minor points) from the offer included in the quotation, CWS is not bound by this. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless CWS indicates otherwise.

2.6 A composite quotation does not oblige CWS to perform part of the assignment against a corresponding part of the stated price.

2.7 Offers and quotations do not automatically apply to future assignments.

2.8 CWS cannot be held liable for the non-execution of an order due to force majeure, for example in the event of stock depletion or the absence of deliveries by the suppliers of CWS, the destruction of goods or the non-execution of orders due to

accidents, strikes, fire, floods etc. This list is not restrictive. CWS is not obliged to prove the unforeseeable nature of the circumstance that constitutes force majeure

2.9 In the event of unforeseen circumstances where CWS cannot carry out the assignment, CWS will arrange for replacement in the form of a fellow pastry chef, or an equivalent solution, to be agreed between the client and the service provider.

3. Prices

3.1 Prices are not increased within the duration of the offer, unless legal measures make this necessary or if the manufacturer implements interim price increases. 

3.2 All prices on the site are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors.

 3.3 All prices on the site are in Euros and include 9% VAT. Unless explicitly indicated (21%)

4 Payment

4.1 When concluding the agreement for making patisserie, an advance payment of € 300,00 of the offered amount will be made by the client. This amount must be paid within the specified period of 14 days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing between the client and CWS. If the assignment takes place within 6 weeks, the total amount will be invoiced. The client receives a second invoice for the remainder approximately 1 month before the wedding / event. This amount must be paid within 14 days after the invoice date. Any objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation.

4.2 If the remaining amount is not credited to CWS before the final date, the assignment cannot be carried out.

In the case of workshops & courses for individuals and companies: The total amount must be transferred upon assignment.

5. Data management

5.1 If you place an order with CWS, your data will be included in the customer base of CWS. CWS adheres to the Data Protection Act and will not provide your data to third parties. See our Privacy Policy.

5.2 CWS respects the privacy of the users of the website and ensures confidentiality of your personal information.

5.3 CWS uses a mailing list in some cases. Each mailing contains instructions to remove yourself from this list.

6 Promotional material

6.1 The client gives CWS permission to use the name of the client and the promotional material, such as photos and video material, for promotional purposes.

6.2 CWS can use promotional material for promotional purposes such as reference on website, a blog, exhibition material, etc.

6.3 The promotional material is only used for the CWS promotion program

7.Pictures and specifications

All images; photos, drawings, etc .; Data on weights, dimensions, colors, images of labels, etc. on the CWS internet sites are approximate only, are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

8. Force majeure

8.1 CWS is not liable if and insofar as its commitments cannot be met

fulfilled as a result of force majeure.

8.2 Force majeure means any strange cause, as well as any circumstance, which should not reasonably be at its risk. Delays in or non-performance by our suppliers, disruptions in the Internet, disruptions in electricity, disruptions in e-mail traffic and disruptions or changes in technology supplied by third parties, transport difficulties, strikes, government measures, delays in supply, negligence of suppliers and / or manufacturers of CWS as well as auxiliaries, illness of personnel, defects in aids or means of transport are expressly considered force majeure.

8.3 In the event of force majeure, CWS reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to dissolve the agreement in whole or in part, or to demand that the content of the agreement be amended in such a way that implementation remains possible. In no case is CWS obliged to pay any fine or compensation.

8.4 If, upon the commencement of the force majeure, CWS has already partially fulfilled its obligations, or can only partially meet its obligations, it is entitled to separately invoice the deliverable part and / or the deliverable part and the buyer is obliged to pay this invoice as it concerned a separate contract. However, this does not apply if the already delivered or deliverable part has no independent value.

9. Liability

9.1 CWS is not liable for damage caused by incorrect use of the products. Read the instructions on the package and / or consult our website before use.

10. Retention of title

10.1 The property of all goods sold and delivered by CWS to the customer remains with CWS as long as the customer has not paid the claims of CWS under the agreement or earlier or later similar agreements, as long as the customer carries out the work performed or to be performed under this agreement. whether similar agreements have not yet been met and as long as the customer has not yet paid the claims of CWS for failing to fulfill such obligations, including claims regarding fines, interest and costs, all as referred to in article 3: 92 BW. 

10.2 The Goods supplied by CWS that are subject to retention of title may only be resold in the context of normal business operations and may never be used as a means of payment.

10.3 The customer is not authorized to pledge the goods that are subject to the retention of title nor to encumber them in any other way.

10.4 The customer already gives unconditional and irrevocable permission to CWS or a third party to be appointed by CWS to, in all cases in which CWS wishes to exercise its ownership rights, to enter all those places where its property then z12.5 If third parties seize the goods delivered under retention of title or rights to establish or enforce, the buyer is obliged to inform CWS as soon as can reasonably be expected.

10.5 The buyer undertakes to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to give the policy of this insurance for inspection to CWS upon first request.

11 – Investigation, and complaints

11.1 Complaints must be submitted to CWS in writing and with sufficient motivation within five working days, after the date of the wedding, at the latest. The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the user is able to respond adequately. Submitting complaints does not relieve the client of his obligation to pay invoices submitted to CWS in time.

11.2 CWS must be enabled immediately to check submitted claims. If the complaint is correct in its opinion, it will either pay fair compensation up to the invoice value of the products and / or services supplied, or replace the products and / or services supplied free of charge after they have been returned in their original condition. .

11.3 If a complaint is justified, the user will still perform the work as agreed, unless this has become demonstrably pointless for the client. The latter serves

be made known in writing by the client.

11.4 If the performance of the agreed work is no longer possible or useful, the user will only be liable within the limits of Article 9 liability.

12 – Termination and suspension of the agreement

12.1 CWS has the right at all times to refuse and / or terminate an agreement, or changes thereto, in the event that the assignment conflicts with any statutory or other governmental provision.

CWS also has the right to terminate / refuse an agreement if, in its opinion, the content may harm the interests and / or good name of its business.

12.2 If the safety is insufficiently guaranteed or in the event of improper use of the materials made available, CWS is entitled to deviate from the already concluded agreement at its own discretion or to dissolve it wholly or partially at the expense of the negligent party.

12.3 If the agreement is terminated prematurely by the client, CWS is entitled to compensation for the resulting loss of capacity utilization that can be made plausible, unless there are facts and circumstances underlying the cancellation that can be attributed to CWS. Furthermore, the client is then obliged to pay invoices for work performed up to then.

12.4 CWS is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement if the client does not or not fully comply with the obligations arising from the agreement and / or after the conclusion of the agreement CWS learns of circumstances give good grounds for fearing that the client will not fulfill the obligations and / or the client was asked at the conclusion of the agreement to provide security for the fulfillment of his obligations under the

about return and this certainty is insufficient or not forthcoming.

12.5 If the agreement is dissolved, the claims of CWS on the client are immediately claimable. If CWS suspends compliance with its obligations, it will retain its rights under the law and agreement.

12.6 CWS always retains the right to claim compensation.

12.7 If the client cancels an agreement in whole or in part, the costs incurred by CWS Events, including reimbursements to third parties, will be reimbursed in full by the client as a result of this cancellation. The cancellation costs are: Up to and including fourteen days before the date of delivery, full cancellation is no longer possible. If, for whatever reason, cancellation occurs, we will charge the total amount as a cancellation fee. From 15 days up to 30 days before the delivery date, 75% will be charged. 50% applies from one month to two months before the delivery date. The deposit will be charged from two months before the start to seven days after placing an order. The order may be canceled free of charge up to seven days after placing a final order. (This only applies if the date for which the order was placed falls outside the seven-day period.)

12.8 If the agreement is terminated prematurely by CWS, the user will arrange for the transfer of work still to be performed to third parties in consultation with the client, unless the termination is based on facts and circumstances that can be attributed to the client.

13. Extra 

13.1 CWS is aware of the privacy of the buyer and will discreetly deal with information regarding purchases at all times.

13.2 Hygiene is of paramount importance to CWS and will be carried out with great care at all times.

13.3 Cakeworks Studio cannot be held responsible

due to damage or abuse, caused during transport by the customer himself, such as temperature or falls.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean varius volutpat mauris nec suscipit. Quisque at massa tortor. Nam risus lectus, euismod quis euismod vulputate, mollis nec dui. Donec et ullamcorper nulla.

Quisque vitae erat in turpis sagittis ullamcorper. Nulla bibendum placerat purus in iaculis. Maecenas rhoncus velit sed pretium ullamcorper. Vestibulum quis sodales velit. Ut in molestie dolor.