Algemene voorwaarden/ Terms & Agreements

Algemene voorwaarden  For English see next page

Algemene Voorwaarden van Cakeworks Studio , gevestigd te Haarlem Versie geldig vanaf 1 oktober 2012. 

Cakeworks Studio, hierna te noemen CWS. 

Definities 

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Cakeworks Studio , statutair gevestigd te Haarlem, Korte Begijnestraat 31, 2011 HC. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 61977136 . BTW nr NL002152501B16

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot vervaardigen van een bruidstaart, gelegenheidtaart of workshop , cursusen of in wiens naam CWS een opdracht maakt,of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 

Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door CWS te leveren opdracht. 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen van CWS. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CWS ( http://www.cakeworks.nl).Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling/reservering geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CWS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CWS erkend. 

pastedGraphic.png

1.4 CWS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2.Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax) een aanbod van CWS aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van CWS schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst. 

2.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.3 Indien CWS de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Aanvragen specifieke ingredienten, etageres etc. 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

2.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CWS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CWS anders aangeeft. 

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht CWS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

2.8 CWS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van CWS, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van 

ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. CWS is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen 

2.9 CWS zal bij onvoorziene omstandigheden waar CWS de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega patissier , of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen opdrachtgever en dienstverlener. 

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 6% BTW. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven (21%) 

4 Betaling 

4.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst voor het maken van patisserie vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 25% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en CWS anders is overeengekomen. In geval de opdracht binnen 6 weken plaatsvind wordt het totale bedrag gefactureerd De opdrachtgever ontvangt ca.1 maand voor de bruiloft/het event een tweede factuur voor het restant. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

4.2 Indien het restantbedrag niet voor de uiterste datum op rekening van CWS staat bijgeschreven kan er niet tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. 

Ingeval van workshops & Cursussen voor particulieren en bedrijven : Bij opdracht dient het totaalbedrag te worden overgemaakt. 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CWS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CWS.CWS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 CWS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 CWS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6 Promotiemateriaal 

6.1 Opdrachtgever geeft CWS toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto\’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. 

6.2 CWS kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. 

6.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van CWS 

7.Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van CWS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

8. Overmacht 

8.1 CWS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CWS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3 CWS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CWS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

8.4 Indien CWS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Eigendom van alle door CWS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CWS zolang de afnemer de vorderingen van CWS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CWS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 10.2 De door 

CWS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CWS of een door CWS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CWS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan z12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CWS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

10.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CWS. 

11 – Onderzoek, klachten en reclames 

11.1 Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CWS te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de CWS ingediende facturen, tijdig te voldoen. 

11.2 CWS dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. 

11.3 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient 

door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

12 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

12.1 CWS heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. 

CWS heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 

12.2 Indien de veiligheid onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is CWS gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft CWS recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CWS zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

12.4 CWS is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst CWS ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft. 

12.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CWS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CWS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

12.6 CWS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

12.7 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door CWS gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

De annuleringskosten bedragen :Tot en met veertien dagen voor de datum van levering is gehele afzegging niet meer mogelijk. Wordt er, om wat voor reden dan ook, toch afgezegd, dan brengen wij het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening.
Vanaf vijftien dagen tot 30 dagen voor de leveringsdatum wordt 75% in rekening gebracht.


Van een maand tot twee maanden voor de leveringsdatum geldt 50%.

Vanaf twee maanden voor aanvang tot zeven dagen na het plaatsen van een bestelling wordt de aanbetaling in rekening gebracht.

Tot zeven dagen na het plaatsen van een definitieve order mag de bestelling kosteloos worden geannuleerd. (Dit geldt alleen als de datum waarvoor is besteld buiten de zeven-dagen-termijn valt.) 

12.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CWS, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

13. Extra punten 

13.1 CWS is zich bewust van de privacy van de koper en zal ten alle tijden discreet omgaan met informatie betreffende aankopen. 

13.2 Hygiëne staat hoog in het vaandel bij CWS en zal ten alle tijden uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd. 

13.3 Cakeworks Studio kan niet verantwoordelijk worden gehouden door beschadigingen of misstanden, ontstaan tijdens vervoer door de klant zelf zoals temperatuur of vallen. 

Pages: 1 2